Билингвизм в небе – решение РГП «Казаэронавигация»

создана 27.03.2019

Аспандағы қостілділік – «Қазаэронавигация» РМК шешімі

Күн сайын әлем бойынша 100 000 коммерциялық рейстер ұшып-қонады, пилоттар мен авиадиспетчерлер арасында миллиондаған іс-қимыл жасалады. Кейбір диалогтар шет тілінде жүргізіледі. Осы тілдесу қаншалықты тиімді? Осы жағдайды жақсартуға бола ма? Пилоттар мен диспетчерлер ағылшын тілін үнемі тиісті деңгейде қолдай ала ма, олар өз ана тіліне жиі ауыса ма? ICAO осы сұрақтарды барлық елдерге қояды.

Ұшулар - бұл саяхаттаудың ең қауіпсіз тәсілдерінің бірі, сондықтан ӘҚҚ диспетчерлерінің ағылшын тілінде еркін сөйлесу қабілеті ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өте маңызды. «Қазаэронвигация» РМК бұл мәселені бірнеше сатыда түбегейлі шешті. Біріншіден, біраз жылдар бойы ӘҚҚ қызметінің авиациялық персоналы Кәсіби дайындау орталығының (КДО), сондай-ақ шетелдік Авиациялық оқу орталықтарының (АОО)  базасында кәсіби деңгейді қолдау шеңберінде арнайы курстарда жалпы және авиациялық ағылшын тілін меңгеру (фразеологиялық радио алмасу) деңгейін көтеріп келді.

Екіншіден, ӘҚҚ диспетчерлерін бастапқы даярлау курстары бойынша оқыту үшін үміткерлер таңдауда ағылшын тілін білу бойынша бастапқы талап күшейтілді.

Үшіншіден, Кәсіби дайындау орталығындағы, сондай-ақ шетелдік Авиациялық оқу орталықтарындағы барлық бастапқы курсты тыңдаушылар тағылымдамадан өткенге дейін ICAO шкаласы бойынша авиациялық ағылшын тілін білу деңгейін жұмыс деңгейінен (4) төмен емес деңгейде растауға тиіс. Соңғы үш жыл ішінде жүргізілген іс-шаралардың арқасында бастапқы даярлау курстарын бітірушілердің ICAO 5 деңгейін растау пайызы артып отыр. Осы ретте 2016 жылы ӘҚҚ диспетчерлерінің бастапқы даярлау курсын бітірушілердің 8,7 пайызы ICAO 5 бойынша авиациялық ағылшын тілін білуді растады, 2017 жылы бұл көрсеткіш 17,4%, ал 2018 жылы 19% артты.

Билингвизм в небе – решение РГП «Казаэронавигация»
Ежедневно по всему миру взлетают и приземляются 100 000 коммерческих рейсов, между пилотами и авиадиспетчерами происходят миллионы взаимодействий. Для некоторого этого диалога ведется на иностранном языке. Насколько эффективно это общение? Можно ли улучшить данную ситуацию? Всегда ли поддерживают английский язык на должном уровне пилоты и диспетчеры, часто ли они переходят на свой родной язык? Эти вопросы ICAO задает всем странам.
Полеты - это один из самых безопасных способов путешествовать, поэтому умение диспетчеров ОВД свободно общаться на английском языке имеет крайне важное значение для обеспечения безопасности полетов. РГП «Казаэронавигация» решило это вопрос «на корню» в несколько этапов. Во-первых, на протяжении нескольких лет авиационный персонал службы ОВД поднимал уровень владения общего и авиационного английского языка (фразеологии радиообмена) на специальных курсах в рамках поддержания профессионального уровня как на базе Центра профессиональной подготовки (ЦПП), так и в зарубежных Авиационных учебных центра (АУЦ). Во-вторых, был усилен отбор кандидатов на обучение по курсу первоначальной подготовки диспетчеров ОВД в виде повышения входного требования по знанию английского языка. В-третьих, все слушатели первоначальных курсов, как в ЦПП, так и зарубежных АУЦ должны до стажировки подтвердить уровень знаний авиационного английского языка по шкале ICAO не ниже рабочего (4-го) уровня. Благодаря проведенным мероприятиям за последние три года возрос процент подтверждения выпускниками курса первоначальной подготовки уровня ICAO 5. Так в 2016 году 8,7% выпускников курсов первоначальной подготовки диспетчеров ОВД подтвердили владение авиационным английским языком на уровне ICAO 5, в 2017 году этот показатель возрос до 17,4% и в 2018 году он увеличился до 19%.
Bilingualism In The Sky – RSE “Kazaeronavigatsia” salvation
As 100,000 commercial flights take off and land each day around the world, there are millions of interactions taking place between pilots and air traffic controllers. For some, this dialogue is in a foreign language. How efficient is this communication? Are there breakdowns? Can it be improved? Is English always refreshed by pilots and controllers, how often they slip into their native language?
Flying is one of the safest ways of traveling, so the ability of ATS controllers to communicate fluently in English is essential for flight safety. RSE "Kazaeronavigatsiya" solved this question "on the vine" in several stages. First, over the course of several years, aviation personnel of the ATS service raised the level of proficiency in general and aviation English (radio exchange phraseology) at special courses in the framework of professional refresher level both at the base of the Proffesional Training Centre and at foreign Aviation Training Centres (ATC). Secondly, the selection of candidates for training in the course of initial training of ATCOs was strengthened by increasing of the input requirement for knowledge of the English language. Thirdly, all students of the initial courses, both in the Center and in foreign ATCs, must confirm the level of knowledge of aviation English on the ICAO scale not lower than the working (4th) level before an internship. Thanks to the activities carried out over the past three years, the percentage of confirmation by graduates of the initial training course at the level of ICAO 5 increased. Thus, in 2016, 8,7% of graduates of the initial training course for air traffic controllers confirmed their knowledge of aviation English at the ICAO level 5, in 2017 this figure increased to 17,4% and in 2018 it increased to 19%.

Вернуться к списку новостей